Wynagrodzenie

r. pr. Justyna Bizio

Zasady wynagrodzenia radcy są przejrzyste i określone w pisemnej umowie z Klientem.

 

W zależności do formy prowadzonej sprawy w Kancelarii preferowane są następujące formy wynagrodzenia:

 1. wynagrodzenie za ustną poradę prawną lub poradę prawną przez Internet – jednorazowa kwota, której wysokość zależy do czasu trwania konsultacji i stopnia skomplikowania sprawy,
 2. wynagrodzenie za prowadzenie sprawy sądowej – kwota wynagrodzenia podlega indywidualnemu uzgodnieniu z Klientem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w zakresie opłat za czynności radców prawnych oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego, w szczególności:
  • poświęconego czasu na przygotowanie się do prowadzenia sprawy,
  • liczby stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach,
  • czynności podjętych w sprawie (w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu) również przed wniesieniem pozwu,
  • wartości przedmiotu sprawy,
  • wkładu radcy prawnego w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie,
  • rodzaju i zawiłości sprawy, w szczególności trybu i czasu prowadzenia sprawy, obszerności zgormadzonego w sprawie materiału dowodowego (dowodu z dokumentów o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności),
 3. Wynagrodzenie w stawce godzinowej – kwota wynagrodzenia to suma godzin potrzebnych dla załatwienia zleconej sprawy liczona według jednolitej stawki godzinowej ustalonej z Klientem.

 

W wyjątkowych sprawach istnieje możliwość uiszczenie honorarium radcy prawnego w formie ratalnej.